/ Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów /

W ramach naszej relacji biznesowej z Państwem musimy przetwarzać Państwa dane osobowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przesyłamy w załączeniu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych kontrahentów:

1 .Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Danych osobowych zebranych od Państwa jest Dakad Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowie, ul. Parkowa 18.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych ul. Pakowa 18, 46-113 Wilków, bądź na adres e-mail: biuro@dakad.pl

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel przetwarzania i podstawa prawna

W ramach kontaktów biznesowych z kontrahentami, możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celac

 • Komunikacji na temat produktów, usług i projektów, np. w celu obsługi zapytań od kontrahentów,
 • Inicjowania i zarządzania relacjami z kontrahentami i utrzymywania relacji biznesowych, np. w celu obsługi zamówień na produkty lub usługi w tym dokonywania dostaw, realizacji płatności oraz do celów księgowości,
 • Monitorowania należności oraz dochodzenie lub obrona roszczeń w sprawach dotyczących współpracy,
 • Zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi
 • Wykonywanie wszelkich rozliczeń finansowych
 • Dla wyżej wymienionych celów, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • nazwę firmy, nazwę/imię i nazwisko,
 • adres i dane kontaktowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, adres e-mail, telefon),
 • inne dane identyfikacyjne (NIP, REGON, numer rejestracji działalności: KRS,CEIDG, numer dowodu osobistego lub PESEL),
 • dane bankowe ,
 • dane organizacyjne (stanowisko, pełnione funkcje),
 • dane podstawowe z umów (np. data zawarcia, numer umowy, przedmiot umowy, czas trwania, wartość lub cena przedmiotu umowy, warunki realizacji usługi,),
 • treści faktur, numeracji, treści oraz innych dokumentów finansowo-księgowych
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wymienionych celów.

  Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) (w przypadku uzyskania zgody) lub art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO, tj. gdy:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • Przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby trzeciej.
 • 3. Udostępnianie danych osobowych

  Możemy udostępnić Państwa dane osobowe do uzasadnionych celów:

 • Podmiotom współpracującym, w przypadku, gdy udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego działania podmiotu lub realizacji umowy,
 • Innym podmiotom w przypadku, kiedy zostaniemy do tego zobowiązani, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa,
 • Innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby,
 • Dostawcom usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne na nasze polecenie i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
 • 4. Okres przechowywania

  Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Państwa udzielonej zgody. Zostaną usunięte, jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i w przypadku braku prawnych obowiązków w zakresie ich przechowywania (jak np. przepisy podatkowe) lub jeśli upłynęły okresy przedawnienia roszczeń z zawartych umów.

  5. Przysługujące prawa

  Mają Państwo prawo do:

 • uzyskania od nas osobowych potwierdzeń, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz do uzyskania dostępu do tych danych,
 • korygowania błędnych danych
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na Państwa zgodzie). Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.
 • Powrót do strony głównej

  KONTAKT