Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów

W ramach naszej relacji biznesowej z Państwem musimy przetwarzać Państwa dane osobowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przesyłamy w załączeniu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych kontrahentów:

1. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

 Administratorem Danych osobowych zebranych od Państwa jest Dakad Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowie, ul. Parkowa 18.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych ul. Pakowa 18, 46-113 Wilków, bądź na adres e-mail: biuro@dakad.pl

 2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel przetwarzania i podstawa prawna

W ramach kontaktów biznesowych z kontrahentami, możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 • Komunikacji na temat produktów, usług i projektów, np. w celu obsługi zapytań od kontrahentów,

 • Inicjowania i zarządzania relacjami z kontrahentami i utrzymywania relacji biznesowych, np. w celu obsługi zamówień na produkty lub usługi w tym dokonywania dostaw, realizacji płatności oraz do celów księgowości,

 • Monitorowania należności oraz dochodzenie lub obrona roszczeń w sprawach dotyczących współpracy,

 • Zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi

 • Wykonywanie wszelkich rozliczeń finansowych

Dla wyżej wymienionych celów, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • nazwę firmy, nazwę/imię i nazwisko,

 • adres i dane kontaktowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, adres e-mail, telefon),

 • inne dane identyfikacyjne (NIP, REGON, numer rejestracji działalności: KRS,CEIDG, numer dowodu osobistego lub PESEL),

 • dane bankowe ,

 • dane organizacyjne (stanowisko, pełnione funkcje),

 • dane podstawowe z umów (np. data zawarcia, numer umowy, przedmiot umowy, czas trwania, wartość lub cena przedmiotu umowy, warunki realizacji usługi,),

 • treści   faktur, numeracji, treści   oraz   innych   dokumentów finansowo-księgowych

.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wymienionych celów.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) (w przypadku uzyskania zgody) lub art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO, tj. gdy:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

 • Przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby trzeciej.

3. Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe do uzasadnionych celów:

 • Podmiotom współpracującym, w przypadku, gdy udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego działania podmiotu lub realizacji  umowy,

 • Innym podmiotom w przypadku, kiedy zostaniemy do tego zobowiązani, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa,

 • Innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody osoby,

 • Dostawcom usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne na nasze polecenie i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.

4. Okres przechowywania

 Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Państwa udzielonej zgody. Zostaną usunięte, jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i w przypadku braku prawnych obowiązków w zakresie ich przechowywania (jak np.  przepisy podatkowe) lub jeśli upłynęły okresy przedawnienia roszczeń z zawartych umów.

 5. Przysługujące prawa

 Mają Państwo prawo do:

 • uzyskania od nas osobowych potwierdzeń, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz do uzyskania dostępu do tych danych,

 • korygowania błędnych danych

 • usunięcia swoich danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie (jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na Państwa zgodzie). Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.